/*--------------------------------------------------------------------------------- # # # ---------------------------------------------------------------------------------*/

"" -

Для подготовки

коммерческого предложения,

пишите на

info@licbiz.com.ua

Законодательство
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження господарської діяльності, пов’язаної з будівництвом об’єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності
ПРОЕКТ
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності,
пов’язаної з будівництвом об’єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності 

1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють організаційні, кваліфікаційні, технологічні та спеціальні вимоги для провадження господарської діяльності, пов’язаної з будівництвом об’єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності (далі — будівельна діяльність).
1.2. Будівельна діяльність підлягає ліцензуванню у порядку, визначеному законодавством, за такими видами:
1) будівельні та монтажні роботи;
2) монтаж інженерних мереж;
3) будівництво транспортних споруд.
1.3. Категорії складності об’єктів будівництва визначаються Порядком віднесення об’єктів будівництва до IV і V категорії складності, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 557.
1.4. Будівельна діяльність здійснюється відповідно до вимог державних стандартів, будівельних норм і правил.
1.5. Ці Ліцензійні умови є обов’язковими для всіх суб’єктів господарської діяльності незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності (далі – суб'єкти господарської діяльності), які виконують роботи при будівництві об’єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності, відповідно до Переліку робіт провадження будівельної діяльності (далі – Перелік робіт), згідно з додатком.

2. Загальні вимоги
2.1. Будівельна діяльність повинна відповідати вимогам ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» та ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів».
Будівельна діяльність проводиться з урахуванням набутого за останні 5 років досвіду суб`єктами господарської діяльності на об’єктах нижчої категорії складності, а саме: 
V категорії складності, якщо були виконані роботи не менше трьох об’єктів  ІІІ - IV категорії складності;
ІV категорії складності, якщо були виконані роботи не менше п’яти  об’єктів  ІІ - IІІ категорії складності.
Суб`єктам господарської діяльності, які були створені у результаті реорганізації або цілеспрямовано для виконання робіт у будівельній діяльності на об’єктах відповідних категорій складності (класів наслідків), право виконувати роботи на таких об’єктах без попереднього досвіду може надаватись  за умови виконання організаційних, кваліфікаційних та технологічних вимог для відповідного категорії складності (класу) з урахуванням власного (персонального) досвіду фахівців.
2.2. Будівельну діяльність здійснюють суб`єкти господарської діяльності за дотримання таких умов:
2.2.1. Організаційних:
наявність затвердженої організаційної структури підприємства відповідно до Переліку робіт, що заявляються;
наявність у організаційній структурі підприємства підрозділів та/або спеціалістів, які забезпечать виконання адміністративно-керівних, виробничо-технічних, планово-договірних, виробничих, юридичних і допоміжних функцій та функцій з контролю якості, промислової безпеки та охорони праці, ведення та збереження нормативної та виконавчої документації;
наявність затверджених положень про відповідні структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників згідно з розподілом обов'язків, повноважень та відповідальності осіб, штатного розпису;
укомплектованість підприємства інженерно-технічними працівниками і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до організаційної структури підприємства, положень Класифікатора професій 
(ДК 003:2010), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.04.2010 № 327 (далі – КП), та вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.99 № 249;
дотримання установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником);
надання даних при наявності у підприємства відокремлених структурних підрозділів з урахуванням їх можливості виконувати роботи, що заявляються;
наявність державних стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів;
наявність виробничих приміщень, засобів виробництва власних або орендованих;
наявність системи управління якістю продукції суб`єкта господарської діяльності.
2.2.2. Кваліфікаційних:
керівники та виконавці робіт залежно від видів виконуваних робіт повинні мати відповідні освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні;
кваліфікаційний склад повинен відповідати організаційній структурі підприємства та мати одного з керівників (коди КП - 121, 1313), професіоналів (коди КП - 122, 123), фахівців (коди КП - 122, 123, 214, 2114.2) згідно з вимогами розділу 4 КП;
керівники підприємства (коди КП - 121, 1313) і керівники виконавчих та функціональних підрозділів (коди КП - 122, 123) та інший лінійний інженерно-технічний персонал повинні працювати у суб'єкта господарської діяльності за основним місцем роботи відповідно до категорій  складності (класів) об'єктів або споруд: IV категорія складності (СС2 - середні наслідки) - не менше 50 %, V категорія складності  (СС3 - значні наслідки) - не менше 80 % відповідно до кваліфікаційного складу; 
керівники, професіонали та фахівці повинні своєчасно проходити спеціальне навчання, зокрема для територій з підвищеною сейсмічністю та із складними інженерно-геологічними умовами, з періодичністю та термінами, визначеними в програмах навчання;
керівник підприємства або його заступник (коди КП - 121, 1313) повинні мати повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років;
головний інженер (код КП - 122) повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб’єкта господарювання
начальник виробничо-технічного відділу, технічного відділу (код КП - 122) повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією – не менше 2 років;
до начальника будівельної дільниці (код КП - 122): повна або базова вища освіта, неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра або молодшого спеціаліста – не менше 3 років;
до виконавця робіт (код КП - 122): повна або базова вища освіта, неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи майстром у будівництві – не менше 2 років. Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб’єкта господарювання;
до майстра будівельних та монтажних робіт (код КП - 122): повна або базова вища освіта, неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб’єкта господарювання;
до техніка-будівельника: базова або неповна вища освіта відповідного напряму (бакалавр або молодший спеціаліст). Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності  суб’єкта господарювання;
спеціалізація фахівців може бути поширена на фахівців іншої освітньої спеціалізації у разі відповідності навчальних програм учбових закладів. На посади, що визначено вище, можуть бути призначені фахівці, які мають нижчий освітній рівень за наявності належного досвіду роботи. 
2.2.3. Технологічних:
наявність техніки, обладнання, устаткування, приладів та інструментів відповідно до технологічних вимог виконання робіт; 
виконання робіт здійснюється згідно з нормативно-технічними документами (ДБН, СНиП, ГОСТ, ДСТУ);
дотримання вимог із забезпечення промислової безпеки та охорони праці.
2.3. Фізична особа - підприємець в межах її професії та кваліфікації може виконувати роботи особисто або із залученням найманих працівників.

3. Вимоги до проведення будівельних та монтажних робіт
3.1. Загальні вимоги
Суб'єкти господарської діяльності здійснюють будівельні та монтажні роботи згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-2009 "Організація будівельного виробництва".
3.2. Суб`єкти господарської діяльності здійснюють будівельні та монтажні роботи за  дотримання таких умов:
3.2.1. Організаційних:
наявність адміністративних та виробничих приміщень, виробничої бази (за  потреби), інших допоміжних служб відповідно до Переліку робіт, що заявляються;
наявність техніки, устаткування, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання заявлених у Переліку робіт;
наявність засобів вимірювання, методик, інструкцій, необхідних для перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;
забезпечення своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації;
наявність метрологічного забезпечення робіт.
3.2.2. Кваліфікаційних (додатково до пункту 2.2.2 загальних вимог):
до інших професіоналів, фахівців – відповідно до організаційної структури суб’єкта господарської діяльності, Переліку робіт (відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2). Спеціалізація за освітою відповідно до видів будівельних та монтажних робіт на посадах головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника:
зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель та споруд (1.02.00, 1.03.00) – промислове і цивільне будівництво, сільськогосподарське будівництво, гідротехнік з правом виконання загально-будівельних робіт;
улаштування фундаментів, в тому числі. які виконуються спеціальними способами (1.01.00) – мости та тунелі, гідротехнік з правом виконання загальнобудівельних робіт, промислове і цивільне будівництво;
улаштування магістральних нафто-газопроводiв, споруд та обладнання (1.05.00) – видобування нафти і газу, будівництво газонафтопроводів та газонафтосховищ, проектування і експлуатації газонафтопроводів, газосховищ і нафтобаз;
улаштування гідротехнічних споруд та комплексів (1.02.01.04) – гідротехнічне будівництво, гідротехнік з правом виконання загально-будівельних робіт,  гідромеліорація, промислове і цивільне будівництво;
улаштування гірничих споруд (1.02.01.05) – розробка родовищ корисних копалин, відкриті гірничі роботи, шахтне i підземне будівництво, маркшейдер;
роботи з реставрації, консервації, ремонтні роботи, реабілітація на пам’ятках культурної спадщини (1.09.00) – архітектор, художник-реставратор, скульптор, промислове і цивільне будівництво;
роботи з захисту конструкцій, устаткування та мереж (1.08.00) – промислове і цивільне будівництво, електрик;
монтаж технологічного устаткування (1.06.00) – технологи за галузями промисловості і окремими  об’єктами  господарського  комплексу;
пусконалагоджувальні роботи (1.07.00) – теплогазопостачання i вентиляція, теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну, водопостачання i каналізація, водопостачання i водовідведення, споруди i обладнання водопостачання та водовідведення, холодильне та компресорне обладнання, електрик, електромеханік, механік, електрозв’язок, радіозв’язок, телебачення, електроніка,  автоматика та телемеханіка, технологи.
Укомплектованість підприємства за складом та кваліфікацією робітників повинні відповідати вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.99 № 249.
При виконанні робіт з реставрації, консервації, ремонтних роботах, реабілітації на пам’ятках культурної спадщини кваліфікація робітників повинна бути підтверджена відповідними документами про кваліфікацію.
Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19.04.96 № 61, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.05.96 за № 262/1287.
3.2.3. Технологічних:
склад комплектів будівельних машин - їх види, характеристики, кількість провідних і допоміжних машин у комплекті, а також склад технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту визначається в проекті організації будівництва і проектах виконання робіт відповідно до прийнятої технології виконання робіт, зокрема відповідно до видів робіт;
улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних (1.01.01): землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування, обладнання для закріплення слабких ґрунтів, транспортне, вантажопідйомне, зварювальне обладнання, техніка для транспортування бетонної суміші, опалубка для монолітних конструкцій, інші механізми згідно з технологією робіт;
улаштування фундаментів із застосуванням паль (1.01.02): землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування, транспортне, вантажопідйомне, зварювальне обладнання, техніка для транспортування бетонної суміші, бурові установки, установки для занурення паль (анкерів), бетононасоси, глибинні вібратори,  інші механізми згідно з технологією робіт;
улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами (1.01.03): механізми для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування, транспортне, вантажопідйомне, зварювальне обладнання, техніка для транспортування бетонної суміші, бурові установки, днопоглиблювачі, кесони, бетононасоси, вібратори, опалубка для монолітних конструкцій, насосне та компресорне обладнання, інші механізми згідно з технологією робіт;
зведення металевих конструкцій (1.02.02.01): транспортне, вантажопідйомне, зварювальне обладнання, пости для укрупненого збирання, обладнання для фіксації окремих елементів, підмощень, люльки, траверси, інші механізми згідно з технологією робіт;
зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій (1.02.02.02): транспортна техніка, в тому числі для транспортування великорозмірних елементів, вантажопідйомна,  техніка для транспортування бетонної суміші, зварювальне обладнання, обладнання для фіксації окремих елементів, підмощень, бетононасоси, вібратори, люльки, траверси, інші механізми згідно з технологією робіт;
зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій (1.02.02.03): зварювальне обладнання, транспортна, вантажопідйомна, техніка для транспортування бетонної (розчинної) суміші або бетонний (розчинний) вузол, бетононасоси, вібратори, опалубні системи, пост з розділу арматури, підмощень, люльки, інші механізми згідно з технологією робіт;
зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій (1.02.02.04): транспортна, вантажопідйомна  техніка для транспортування розчинної суміші або розчинний вузол, риштування, підмощень, інші механізми згідно з технологією робіт;
зведення дерев’яних конструкцій (1.02.02.05): транспортна, вантажопідйомна техніка, риштування, підмощень, пости для укрупнювальної збірки, столярна майстерня, інші механізми згідно з технологією робіт;
монтаж інженерних споруд: по видах матеріалів та конструкцій, які зазначені вище;
монтаж магістральних  нафто - газопроводів, споруд та обладнання (1.05.00): транспортна, у тому числі для транспортування великорозмірних елементів, вантажопідйомна, у тому числі трубоукладачі, землерийні (траншейні або роторні екскаватори), навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, планування, зварювальне обладнання, пересувні електростанції, компресори, техніка для транспортування бетонної суміші, траверси, інші механізми згідно з технологією робіт;
будівництво гідротехнічних споруд та комплексів (1.02.01.04): навантажувальні, вантажопідйомні, у тому числі плавучі, крани для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування, плавзасоби, земснаряди, гідромонітори, насосне обладнання, зварювальне обладнання, у тому числі для підводних робіт, техніка для транспортування бетонної суміші, днопоглиблювачі, кесони, бетононасоси, вібратори, водолазне обладнання, траншейні або роторні екскаватори,  інші механізми згідно з технологією робіт;
виконання підводно-технічних робіт (1.02.01.04.03): водолазна станція з засобами занурювання та забезпечення життєдіяльності під водою, плавзасоби, медичне обладнання, насосне обладнання, зварювальне обладнання для підводних робіт, днопоглиблювачі, гідромонітори, бетононасоси, водолазне обладнання, інше обладнання  згідно з вимогами нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо зазначених робіт;
розробка гірничих споруд та комплексів, відритих виробок (1.02.01.05): екскаватори, роторні екскаватори, кар’єрні самоскиди, транспортери породи, компресорне обладнання, насосне обладнання, вибухотехнічне обладнання, інше обладнання згідно з технологією робіт.  Підземні виробки (1.02.01.05.01) – прохідницький комбайн, ручні перфоратори, засоби кріплення проходки, засоби транспортування породи, компресорне обладнання, насосне обладнання, електроживлення, вертикальний транспорт, інше обладнання згідно з технологією робіт;  свердловин великого діаметра - бурові вишки з діаметром свердловини більше 300мм;
реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам’яток культурної спадщини (1.09.00): ковальське обладнання, теслярське та столярське обладнання, обладнання для ліпних робіт, ливарна майстерня, майстерня різьблення по каменю, інше відповідно до робіт із зведення дерев’яних конструкцій, кам’яних та армокам’яних, монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій, металевих конструкцій.
Для зведення будівель та споруд висотою до 15м можливо застосування колісних або гусеничних кранів, висотою до 40м; можливо застосування баштових кранів, висотою більше 40м; кранів, що монтуються на конструкцію будівлі або споруди або самопідйомних.
Крани, люльки, стропи, бурові установки повинні мати відповідне документальне засвідчення про технічний стан та допуск до експлуатації. Плавзасоби повинні мати відповідний витяг з морського (річкового) реєстру.
Якість виконаних робіт контролюється:
ґрунтових споруд та основ – лабораторними випробуваннями на міру ущільнення;
зварних з’єднань – неруйнівними методами по зварних конструкціях;
монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій - лабораторними випробуванням зразків товарного бетону або розчину.
Якість будівельних матеріалів контролюється лабораторними випробуваннями. Матеріали, вироби та конструкції у випадках, передбачених нормативно-правовими, нормативно-технічними актами та державними стандартами, повинні мати документи про підтвердження відповідності та якості.
Пристрої та засоби вимірювальної техніки повинні проходити своєчасну метрологічну повірку у відповідних органах.
Виконання робіт проводиться відповідно до нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів. 

4. Вимоги до монтажу інженерних мереж 
4.1. Загальні вимоги
Суб`єкти господарської діяльності здійснюють роботи з монтажу інженерних мереж згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-2009 "Організація будівельного виробництва". 
4.2. Суб`єкти господарської діяльності здійснюють роботи з монтажу інженерних мереж та устаткування при дотриманні таких умов:
4.2.1. Організаційних:
наявність адміністративних та виробничих приміщень, виробничої бази (при потребі), інших допоміжних служб відповідно до Переліку робіт, що заявляються;
наявність техніки, устаткування, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання заявлених у Переліку робіт;
наявність засобів вимірювання, методик, інструкцій, необхідних для перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;
забезпечення своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої нормативними документами по видах обладнання, що монтується;
наявність метрологічного забезпечення робіт.
4.2.2. Кваліфікаційних (додатково до пункту 2.2.2 загальних вимог):
до інших професіоналів, фахівців: відповідно до організаційної структури суб’єкта господарської діяльності, Переліку робіт (відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2). Спеціалізація за освітою по видах робіт з монтажу внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника: 
водопроводу та каналізації (2.01.01, 2.01.02, 2.02.01): водопостачання i каналізація, водопостачання i водовідведення, споруди i обладнання водопостачання та водовідведення;
опалення, вентиляції і кондиціювання повітря, газопостачання та газообладнання (2.01.03, 2.01.04, 2.02.02, 2.02.03, 2.02.04): теплогазопостачання i вентиляція, теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну;
холодопостачання (2.02.06): холодильне та компресорне обладнання;
електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення: електрик, електромеханік;
зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних (2.01.07, 2.02.07): електрозв’язок, радіозв’язок, телебачення, електроніка;
автоматизації i контрольно-вимірювальних приладів (2.02.08): автоматика та телемеханіка;
технологічних трубопроводів, магістральних продуктопроводів (2.01.05, 2.02.05): технологи, механіки.
Склад та кваліфікація робітників повинна відповідати вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.99 № 249.
Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19.04.96 № 61, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.05.96 за № 262/1287.
4.2.3. Технологічних:
склад комплектів будівельних машин - їх види, характеристики, кількість провідних і допоміжних машин у комплекті, а також склад технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту визначається в проекті організації будівництва і проектах виконання робіт  відповідно до прийнятої  технології  виконання робіт, зокрема відповідно до видів робіт;
монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання (2.01.00): транспортна, у тому числі для транспортування великорозмірних елементів, вантажопідйомна, у тому числі трубоукладачі, землерийні (траншейні або роторні екскаватори), навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, планування, зварювальне обладнання, пересувні електростанції, компресори, техніка для транспортування бетонної суміші, траверси, інші механізми згідно з технологією робіт.
Якість виконаних робіт контролюється:
електричних, електромеханічних – електричними лабораторними випробуваннями;
зварних з’єднань – неруйнівними методами по зварних з’єднаннях трубопроводів.
Якість будівельних матеріалів контролюється лабораторними випробуваннями. Матеріали, вироби та конструкції у випадках, передбачених нормативно-правовими, нормативно-технічними актами та державними стандартами, повинні мати документи про підтвердження відповідності та якості.
Пристрої та засоби вимірювальної техніки повинні проходити своєчасну метрологічну повірку у відповідних органах.
Техніка, обладнання, устаткування, прилади та інструменти повинні проходити своєчасне технічне обстеження (перевірку) та знаходитися у належному технічному стані.
Виконання робіт здійснювати згідно з нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами.

5. Вимоги до будівництва транспортних мереж
5.1.Загальні вимоги
Суб`єкти господарської діяльності здійснюють будівництво транспортних мереж згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-2009 "Організація будівельного виробництва".
5.2. Суб`єкти господарської діяльності здійснюють роботи з будівництва транспортних мереж  при дотриманні таких умов:
5.2.1. Організаційних:
наявність адміністративних приміщень площею згідно з вимогами державних будівельних норм, виробничої бази, інших допоміжних служб відповідно до Переліку робіт, що заявляються;
наявність техніки, устаткування, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання заявлених у Переліку робіт;
наявність засобів вимірювання, методик, інструкцій, необхідних для перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;
забезпечення своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої нормативними документами по видах обладнання, що монтується;
наявність метрологічного забезпечення робіт.
5.2.2. Кваліфікаційних (додатково до пункту 2.2.2 загальних вимог):
до інших професіоналів, фахівців: відповідно до організаційної структури суб’єкта господарської діяльності, Переліку робіт (відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2).  Спеціалізація за освітою по видах робіт з будівництва транспортних мереж за посадами  головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника: 
улаштування транспортних мереж, споруд та комплексів:
залізничних колій, полотна земляного, водовідвідних та захисних (3.01.00): залізничні споруди, колія та колійне господарство, будівництво залізниць, шляхи і шляхове господарство;
доріг автомобільних, полотна земляного, водовідвідних та захисних (3.02.00): автомобільні дороги, автомобільні дороги та аеродроми;
мостів, шляхопроводів, переходів (3.03.00): мости і транспортні тунелі;
аеродромів та вертодромів (3.04.00): автомобільні дороги та аеродроми;
тунелів та метрополітенів (3.05.00): мости і транспортні тунелі, метрополітен;
морського та річкового транспорту (3.06.00):: гідротехнічне будівництво, гідротехнік з правом виконання загально-будівельних робіт, промислове і цивільне будівництво
вертикального транспорту (3.07.00): електрик, електромеханік, механік, промислове і цивільне будівництво.
Склад та кваліфікація робітників повинні відповідати вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.99 № 249.
Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19.04.96 № 61, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.05.96 за № 262/1287.
5.2.3. Технологічних:
склад комплектів будівельних машин - їх види, характеристики, кількість провідних і допоміжних машин у комплекті, а також склад технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту визначається в проекті організації будівництва і проектах виконання робіт відповідно до прийнятої  технології  виконання робіт, зокрема відповідно до видів робіт.
будівництво залізничних колій (3.01.00): землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування ґрунтів, транспортна, вантажопідйомна, пересувний колійноукладач, кран залізничний, платформи залізничні, колійна автолетючка, пересувна електростанція, інші механізми згідно з технологією робіт;
будівництво доріг автомобільних (3.02.00): землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування ґрунтів, транспортна, вантажопідйомна, асфальтоукладач, віброкотки, котки, реціклери, фрези пересувні, автолетючка, компресори, пересувна електростанція, інші механізми згідно з технологією робіт;
будівництво мостів, шляхопроводів, переходів (3.03.00): землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування ґрунтів, транспортна, вантажопідйомна техніка, плавзасоби, плавкран, кесони, водолазне обладнання, бурова установка, зварювальне обладнання, траверси, автолетючка, компресори, пересувна електростанція, опалубні системи, риштування, підмости, інші механізми згідно з технологією робіт;
будівництво аеродромів та вертодромів (3.04.00): землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування ґрунтів, транспортні, вантажопідйомні, транспортні для бетонної суміші, бетоноукладачі, вібратори, котки, фрези пересувні, автолетючка, компресори, пересувна електростанція, зварювальне обладнання, інші механізми згідно з технологією робіт;
будівництво тунелів та метрополітенів (3.05.00): прохідницький щит, перфоратори, землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів (тролейвозна), для ущільнення та планування ґрунтів, транспортна, вантажопідйомна, транспортна для бетонної суміші, бетоноукладачі, вібратори, компресори, пересувна електростанція, зварювальне обладнання, насосне обладнання, інші механізми згідно з технологією робіт;
будівництво об’єктів морського та річкового транспорту (3.06.00): навантажувальні, вантажопідйомні, у тому числі плавучі, крани для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування, плавзасоби, земснаряди, гідромонітори, насосне обладнання, зварювальне обладнання, у тому числі для підводних робіт, техніка для транспортування бетонної суміші, днопоглиблювачі, кесони, бетононасоси, вібратори, водолазне обладнання, траншейні або роторні екскаватори, інші механізми згідно з технологією робіт, крім того для виконання підводно-технічних робіт: водолазна станція з засобами занурювання та забезпечення життєдіяльності під водою, плавзасоби, медичне обладнання, насосне обладнання, зварювальне обладнання для підводних робіт, водолазне обладнання, інше обладнання  згідно з вимогами нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо зазначених робіт;
будівництво вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо) (3.07.00): перфоратори, транспортна, вантажопідйомна, компресори, зварювальне обладнання, люльки, комплекти для виконання електротехнічних робіт, інші механізми згідно з технологією робіт.
Якість будівельних матеріалів контролюється лабораторними випробуваннями. Матеріали, вироби та конструкції у випадках, передбачених нормативно-правовими, нормативно-технічними актами та державними стандартами, повинні мати документи про підтвердження відповідності та якості.
Якість виконаних робіт контролюється:
ґрунтових споруд та основ – лабораторними або натурними випробуваннями на міру ущільнення;
дорожніх покриттів – лабораторними випробуваннями на відповідність марки;
зварних з’єднань – неруйнівними методами по зварних конструкціях;
монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій - лабораторними випробуваннями зразків товарного бетону або розчину;
електричних, електромеханічних – електричними лабораторними випробуваннями.
Пристрої та засоби вимірювальної техніки повинні проходити своєчасну метрологічну повірку у відповідних органах.
Техніка, обладнання, устаткування, прилади та інструменти повинні проходити своєчасне технічне обстеження (перевірку) та утримуватися у належному технічному стані.
Виконання робіт здійснювати згідно з нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами. 


 
     Додаток
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з будівництвом об’єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності

Перелік
 робіт провадження будівельної діяльності 

1. 1.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ НА ОБ’ЄКТАХ
2. 1.01.00 УЛАШТУВАННЯ ОСНОВ ТА ФУНДАМЕНТIВ, СПЕЦIАЛЬНI РОБОТИ У ГРУНТАХ 
3. 1.01.01 Збірних та монолітних мілкого закладання
4. 1.01.02 Із застосуванням паль
5. 1.01.02.01 заглиблення паль, шпунтових огороджень, анкерів  тощо
6. 1.01.02.02 паль, які улаштовуються на місці
7. 1.01.03 Улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами (опускні  колодязi, кесони тощо)
8. 1.01.04 Закрiплення  слабких  грунтiв 
9. 1.02.00 ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 
10. 1.02.01 За функціональним призначенням (V категорія складності, ІV категорія складності)
11. 1.02.01.01 Житлові та громадські
12. 1.02.01.02 Промислові
13. 1.02.01.03 Інженерні споруди
14. 1.02.01.03.01 водоохолоджувачів, градирень
15. 1.02.01.03.02 стволів  промислових труб
16. 1.02.01.03.03 щоглових, баштових
17. 1.02.01.03.04 ємкісних, що працюють під тиском
18. 1.02.01.03.05 підземних складів, сховищ, ємкостей
19. 1.02.01.03.06 підпірних  стін
20. 1.02.01.03.07 копрів вугільних та інших
21. 1.02.01.03.08 галерей, естакад, етажерок  технологічних
22. 1.02.01.03.09 каналів, тунелів, колекторів  технологічних
23. 1.02.01.03.10 опор зв’язку, енергопостачання, повітряного та канатного транспорту
24. 1.02.01.03.11 шламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових стоків
25. 1.02.01.03.12 промислових печей та агрегатів
26. 1.02.01.04 Гідротехнічних споруд та комплексів (V категорія складності, ІV категорія складності)
27. 1.02.01.04.01 морських
28. 1.02.01.04.02 річкових, озерних
29. 1.02.01.04.03 виконання підводно-технічних робіт
30. 1.02.01.05 Гірничих споруд та комплексів (V категорія складності, ІV категорія складності)
31. 1.02.01.05.01 підземних виробок
32. 1.02.01.05.02 відкритих виробок
33. 1.02.02 За використанням матеріалів
34. 1. 02.02.01 металевих 
35. 1. 02.02.02 збірних бетонних та залізобетонних
36. 1. 02.02.03 монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних 
37. 1. 02.02.04 кам’яних та армокам’яних
38. 1. 02.02.05 дерев’яних
39. 1. 02.02.06 комбінованих та композитних
40. 1.02.03. За конструктивною схемою (V категорія складності, ІV категорія складності)
41. 1. 02.03.01 безкаркасна
42. 1. 02.03.02 каркасна
43. 1. 02.03.03 змішана
44. 1.03.00 ЗВЕДЕННЯ ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА СИСТЕМ ЗА ОКРЕМИМИ ПРОЕКТИМИ РІШЕННЯМИ
45. 1.03.01 Самонесучі
46. 1.03.02 Навісні
47. 1.03.03 Підвісні
48. 1.03.04 За окремими проектними рішеннями
49. 1.04 .00 Умови будівництва: звичайні, території підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами
50. 1.05.00 МОНТАЖ МАГІСТРАЛЬНИХ  НАФТО-ГАЗОПРОВОДІВ, СПОРУД ТА ОБЛАДНАННЯ
51. 1.06.00 МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ (визначається ліцензіатом за галузями  промисловості)
52. 1.07 .00 ВИКОНАННЯ ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ (визначається ліцензіатом за видами технологічного  устаткування)
53. 1.08.00 ЗАХИСТ КОНСТРУКЦІЙ, УСТАТКУВАННЯ ТА МЕРЕЖ
54. 1.08.01 Гiдроiзоляцiйний
55. 1.08.02 Теплоiзоляцiйний 
56. 1.08.03 Антикорозійний
57. 1.08.04 Електричний та електрохімічний 
58. 1.09.00 РЕСТАВРАЦІЯ, КОНСЕРВАЦІЯ, РЕМОНТНІ РОБОТИ, РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ (V категорія складності, ІV категорія складності)
59. 2.00.00 МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ОБЄКТІВ (V категорії складності, ІV категорії складності)
60. 2.01.00 Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання 
61. 2.01.01 Водопостачання 
62. 2.01.02 Каналізації 
63. 2.01.03 Теплових і гарячого водопостачання 
64. 2.01.04 Газопостачання 
65. 2.01.05 Магістральних продуктопроводів
66. 2.01.06 Електропостачання,  електроосвiтлення
67. 2.01.07 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних 
68. 2.02.00 Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання 
69. 2.02.01 Водопроводу та каналізації
70. 2.02.02 Опалення
71. 2.02.03 Вентиляції і кондиціювання повiтря
72. 2.02.04 Газопостачання та газообладнання
73. 2.02.05 Технологічних трубопроводів
74. 2.02.06 Холодопостачання промислового
75. 2.02.07 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення 
76. 2.02.08 Автоматизацiї i контрольно-вимірювальних приладів
77. 2.02.09 Зв'язку, сигналiзацiї,  радіо, телебачення, інформаційних
78. 3.00.00 БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД (V категорія складності, 
ІV категорія складності)
79. 3.01.00 Залізничних колій 
80. 3.02.00 Доріг автомобільних 
81. 3.03.00 Мостів, шляхопроводів, переходів (з використанням матеріалів)
82. 3.03.01 металевих 
83. 3.03.02 збірних та монолітних бетонних та залізобетонних
84. 3.03.03 кам’яних та армокам’яних
85. 3.03.04 дерев’яних
86. 3.03.05 комбінованих та композитних
87. 3.04.00 Аеродромів та вертодромів 
88. 3.05.00 Тунелів та метрополітенів
89. 3.06.00 Морського та річкового  транспорту.
90. 3.07.00 Вертикального транспорту  (ліфти, ескалатори, підйомники  тощо)
91. 3.08.00 Умови будівництва: звичайні, територій підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами

 

Сейчас на сайте

Сейчас 16 гостей онлайн