/*--------------------------------------------------------------------------------- # # # ---------------------------------------------------------------------------------*/

"" -

Не знаете с чего начать строительную деятельность?

Обратитесь к специалистам

в этой сфере!

Новые лицензионные условия
Новые лицензионные условия 2016 - 2018. Строительная лицензия 2018, Лицензия на строительство, Лицензирование в Украине 2018, Будівельна ліцензія, Ліцензія на будівництво. Новые лицензионные условия 2018

На данный момент в Украине строительным компаниям, которые собираются осуществлять хозяйственную деятельность, связанную со строительством объектов архитектуры, должны в обязательном порядке иметь ЛИЦЕНЗИЮ.

 Лицензионные условия устанавливают организационные, квалификационные, технологические и специальные требования для осуществления хозяйственной деятельности, связанной со строительством объекта архитектуры, который по сложности архитектурно-строительного решения и (или) инженерного оборудования относится к 4 категории сложности  и 4 и 5 категории сложности строительства (далее - строительная деятельность).

Строительная деятельность подлежит лицензированию в порядке, определенном законодательством, по следующим видам:

1) строительные и монтажные работы;

2) монтаж инженерных сетей;

3) строительство транспортных сооружений.

 ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 256 від 30 березня 2016 р.

Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів IV і V категорій складності

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 7абзацу першого частини другої статті 9Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, абзацу одинадцятогочастини першої статті 9 Закону України “Про основи містобудування” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності;

перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, які підлягають ліцензуванню.

Прем'єр-міністр України                                                                                                                        А.ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 30 березня 2016 р. № 256 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності

Загальна частина

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік організаційних, кадрових, технологічних і спеціальних вимог до провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, що обов’язкові для виконання ліцензіатом, а також вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

2. Господарська діяльність з будівництва об’єктів IV і V категорій складності підлягає ліцензуванню за переліком видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, які підлягають ліцензуванню, затвердженим Кабінетом Міністрів України (далі - перелік робіт).

3. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати.

4. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які виконують роботи з будівництва об’єктів IV і V категорій складності за переліком робіт.

5. Здобувач ліцензії у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, подає органові ліцензування заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV категорії або IV і V категорій складності (далі - заява про отримання ліцензії) згідно з додатком 1.

До заяви додаються такі підтвердні документи:

відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи згідно з додатком 2.

За наявності у суб’єкта господарювання відокремленого підрозділу, який має намір провадити господарську діяльність з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, у таких відомостях зазначається інформація про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані відокремленим підрозділом будівельно-монтажні роботи;

копія паспорта керівника здобувача ліцензії (тільки для фізичної особи - підприємця, який через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідний орган доходів і зборів та має відповідну відмітку в паспорті);

опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, згідно з додатком 3.

6. Заява про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV категорії або IV і V категорій складності; заява про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV категорії або IV і V категорій складності; заява про внесення змін до переліку видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV категорії або IV і V категорій складності, які підлягають ліцензуванню, подаються за формами згідно з додатками 4-6 до цих Ліцензійних умов.

Загальні вимоги

7. Господарська діяльність з будівництва об’єктів IV і V категорій складності здійснюється з дотримання вимог ДБН В.1.2-14-2009 “Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ” за класами наслідків (відповідальності) будівлі або споруди: СС3 - значні наслідки (V категорія складності), СС2 - середні наслідки (IV категорія складності), ДБН A.3.1-5-2009 “Організація будівельного виробництва”, інших нормативно-правових актів, будівельних норм та нормативних документів у сфері містобудівної діяльності.

Здобувач ліцензії повинен підтвердити попередній досвід роботи на об’єктах будівництва нижчої категорії складності (пункт 11 додатка 2) для будівництва таких об’єктів:

IV категорії складності - попереднє виконання робіт з будівництва не менше трьох об’єктів III категорії складності;

V категорії складності - попереднє виконання робіт з будівництва не менше трьох об’єктів IV категорії складності або не менше п’яти об’єктів III категорії складності.

Суб’єктам господарювання, які мають намір провадити господарську діяльність з будівництва об’єктів IV і V категорій складності та отримують ліцензію вперше, право виконувати роботи на таких об’єктах без попереднього досвіду роботи надається за умови дотримання організаційних, кадрових і технологічних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами, та підтвердження досвіду роботи фахівців суб’єкта господарювання за попереднім місцем їх роботи (пункт 11 додатка 2).

8. Організаційними вимогами є:

1) наявність:

затвердженої організаційної структури суб’єкта господарювання відповідно до переліку робіт;

в організаційній структурі суб’єкта господарювання підрозділів та/або спеціалістів, які забезпечують виконання адміністративно-керівних, виробничо-технічних, планово-договірних, виробничих, юридичних функцій та функцій з контролю якості, промислової безпеки та охорони праці, ведення та збереження національних стандартів, будівельних норм та нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності та виконавчої документації;

затверджених положень про відповідні структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників згідно з розподілом обов’язків, повноважень та відповідальності осіб, штатного розпису;

укладених трудових договорів з усіма найманими працівниками;

національних стандартів, будівельних норм та нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності;

власних або орендованих виробничих приміщень, засобів виробництва;

документа, який підтверджує впровадження системи управління якістю продукції суб’єкта господарювання;

2) зберігання протягом строку дії ліцензії документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органові ліцензування, а також документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії;

3) укомплектованість суб’єкта господарювання керівниками, професіоналами, фахівцями і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до організаційної структури суб’єкта господарювання, положень Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” та вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64).

Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органові ліцензування про всі зміни даних, які зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін.

Про планове або позапланове припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникнення форс-мажорних обставин тощо) провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності загалом або за певними місцями провадження такої діяльності ліцензіат повідомляє орган ліцензування не пізніше одного місяця з дня припинення діяльності.

Про відновлення провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності ліцензіат повідомляє орган ліцензування не пізніше дати початку виконання будівельних робіт на таких об’єктах.

Подання повідомлень органові ліцензування здійснюється відповідно до статті 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити присутність керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом цих Ліцензійних умов.

9. Кадровими вимогами є:

1) наявність у:

керівників, професіоналів та фахівців залежно від видів виконуваних робіт відповідної освіти та кваліфікації;

керівника суб’єкта господарювання або його заступника вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста не менше двох років, бакалавра - не менше трьох років;

головного інженера вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра не менше двох років, спеціаліста - не менше трьох років;

начальника виробничо-технічного відділу, технічного відділу вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією повинен становити не менше двох років;

2) працевлаштування за основним місцем роботи керівника суб’єкта господарювання і головного інженера. Для заступників керівника суб’єкта господарювання і керівників його виконавчих та функціональних підрозділів допускається працевлаштування не за основним місцем роботи, однак кількість таких керівників повинна становити не більш як 50 відсотків їх загальної кількості - для провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV категорії складності та не більш як 20 відсотків - для провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів V категорії складності;

3) проходження керівниками, професіоналами та фахівцями спеціального навчання у строки, визначені у програмах навчання.

10. Технологічними вимогами є:

наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, оснащення, інвентарю, пристроїв та інструменту відповідно до технологічних вимог виконання робіт;

виконання робіт здійснюється згідно з нормативно-правовими актами, будівельними нормами та нормативними документами у сфері містобудівної діяльності та робочою документацією;

дотримання вимог із забезпечення промислової безпеки та охорони праці.

11. Для провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності фізична особа - підприємець повинен мати вищу освіту відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст).

Фізична особа - підприємець відповідно до своєї професії та кваліфікації може виконувати роботи особисто або із залученням найманих працівників.

Вимоги до виконання будівельних та монтажних робіт загального призначення

12. Організаційними вимогами є:

1) наявність:

адміністративних та виробничих приміщень, виробничої бази (у разі потреби), що необхідні для виконання робіт відповідно до переліку робіт;

техніки, устаткування, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання робіт, передбачених переліком робіт;

засобів вимірювальної техніки, методик, інструкцій, необхідних для проведення перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;

2) забезпечення:

своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої ДБН A.3.1-5-2009 “Організація будівельного виробництва”, будівельними нормами та нормативними документами у сфері містобудівної діяльності;

єдності вимірювань.

13. Кадровими вимогами є наявність у:

головного інженера або відповідного зазначеній посаді фахівця вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше двох років, спеціаліста - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;

начальника будівельної дільниці вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста - не менше двох років, бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;

виконавця робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи майстром на будівництві повинен становити не менше двох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;

майстра будівельних та монтажних робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;

техніка-будівельника вищої освіти відповідної спеціалізації (молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання.

Для виконання будівельних та монтажних робіт загального призначення професіонали та фахівці за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника повинні мати спеціалізацію за відповідною освітою, зокрема, для:

зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель та споруд - промислове і цивільне будівництво, гідротехнічне будівництво, будівництво теплових і атомних електростанцій;

улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами - промислове і цивільне будівництво, гідротехнічне будівництво, мости і транспортні тунелі;

будівництва гідротехнічних споруд та комплексів - промислове і цивільне будівництво, гідротехнічне будівництво, гідромеліорація, водогосподарське та природоохоронне будівництво, раціональне використання і охорона водних ресурсів, будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд, будівництво теплових і атомних електростанцій;

розробки гірничих споруд - відкрита розробка корисних копалин, підземна розробка корисних копалин, шахтне і підземне будівництво, маркшейдерська справа, буріння свердловин;

реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації пам’яток культурної спадщини - промислове і цивільне будівництво, теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури, архітектура будівель і споруд, реставрація пам’яток архітектури та містобудування і реконструкція об’єктів архітектури;

монтажу технологічного устаткування та пусконалагоджувальних робіт - теплогазопостачання і вентиляція, вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, водопостачання, каналізація, водопостачання та водовідведення, холодильні машини і установки, монтаж i обслуговування холодильно-компресорних машин та установок, холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання, інформаційні мережі зв’язку, технології та засоби телекомунікацій, електромеханічні системи автоматизації та електропривод, автоматизація процесів керування, автоматизоване управління технологічними процесами, телекомунікаційні системи та мережі, радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання.

Виконання зазначених видів будівельних та монтажних робіт загального призначення професіоналами та фахівцями з іншою спеціалізацією допускається у разі, коли освітньо-професійні програми їх підготовки були або є ідентичними освітньо-професійним програмам профільних закладів освіти, що готують професіоналів та фахівців за спеціалізаціями, зазначеними у абзацах восьмому - тринадцятому цього пункту.

Під час виконання робіт з реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації на пам’ятках культурної спадщини кваліфікація робітників повинна відповідати вимогам ДСТУ-Н Б Д.2.5-1:2012 - ДСТУ-Н Б Д.2.5-26:2012 та підтверджуватися відповідними документами про кваліфікацію.

Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 19 квітня 1996 р. № 61.

14. Технологічними вимогами є наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту, зокрема, для виконання таких видів робіт:

улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, транспортування бетонної суміші, обладнання для закріплення слабких ґрунтів, зварювального обладнання, опалубки для монолітних конструкцій, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;

улаштування фундаментів із застосуванням паль - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, транспортування бетонної суміші, зварювального обладнання, бурових установок та установок для занурення паль (анкерів), бетононасосів, глибинних вібраторів, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;

улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами, - техніки навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, транспортування бетонної суміші, насосного та компресорного обладнання, зварювального обладнання, бурових установок, днопоглиблювачів, кесонів, бетононасосів, вібраторів будівельних, опалубки для монолітних конструкцій, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;

зведення металевих конструкцій - техніки навантажувальної, вантажопідйомної, постів для укрупненого збирання, обладнання для фіксації окремих елементів, зварювального обладнання, засобів підмощування, люльок, траверсів, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;

зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій - техніки навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування бетонної суміші та великорозмірних елементів, обладнання для фіксації окремих елементів, зварювального обладнання, засобів підмощування, бетононасосів, вібраторів будівельних, люльок, траверсів, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;

зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій - техніки вантажопідйомної, для транспортування бетонної (розчинної) суміші або бетонного (розчинного) вузла, бетононасосів, вібраторів будівельних, опалубних систем, постів з розділу арматури, засобів підмощування, люльок, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;

зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій - техніки вантажопідйомної, для транспортування бетонної (розчинної) суміші або бетонного (розчинного) вузла, риштувань, засобів підмощування, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;

зведення дерев’яних конструкцій - техніки вантажопідйомної, риштувань, засобів підмощування, постів для укрупнювальної збірки, столярної майстерні, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;

будівництва гідротехнічних споруд та комплексів - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної (у тому числі плавучих кранів), для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для транспортування бетонної суміші, зварювального обладнання (у тому числі для підводних робіт), плавзасобів, земснарядів, гідромоніторів, насосного обладнання, днопоглиблювачів, кесонів, бетононасосів, вібраторів будівельних, водолазного обладнання, водолазної станції із засобами занурювання та забезпечення життєдіяльності під водою, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;

розробки гірничих споруд та комплексів - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної, для руйнування і транспортування гірничої породи, бурових установок, компресорного обладнання, насосного обладнання, вибухотехнічного обладнання, засобів кріплення проходки гірничих виробок, засобів транспортування породи, засобів електроживлення, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;

реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації пам’яток культурної спадщини - ковальського обладнання, теслярського та столярського обладнання, обладнання для ліпних робіт, ливарної майстерні, майстерні різьблення по каменю, іншого устаткування згідно з технологією виконання робіт.

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити:

здійснення контролю якості виконаних робіт щодо:

- ґрунтових споруд та основ - шляхом проведення лабораторних випробувань з метою визначення міри ущільнення;

- зварних з’єднань - із застосуванням неруйнівних методів до зварних конструкцій;

- монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій - шляхом проведення лабораторних випробувань зразків товарного бетону або розчину;

здійснення контролю якості будівельних матеріалів шляхом проведення лабораторних випробувань;

документальне підтвердження відповідності та якості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у випадках, передбачених нормативно-правовими актами та будівельними нормами;

документальне підтвердження належного технічного стану та допуск до експлуатації кранів, люльок, строп, бурових установок;

проведення своєчасної повірки засобів вимірювальної техніки.

Вимоги до будівництва об’єктів інженерної інфраструктури

15. Організаційними вимогами є:

1) наявність:

адміністративних та виробничих приміщень, виробничої бази (у разі потреби), що необхідні для виконання робіт відповідно до переліку робіт;

техніки, устаткування, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання робіт, передбачених у переліку робіт;

засобів вимірювальної техніки, методик, інструкцій, необхідних для проведення перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;

2) забезпечення:

своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої нормативними документами за видами обладнання, яке монтується;

єдності вимірювань.

16. Кадровими вимогами є наявність у:

головного інженера або відповідного зазначеній посаді фахівця вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше двох років, спеціаліста або бакалавра - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;

начальника будівельної дільниці вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста - не менше двох років, бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;

виконавця робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи майстром на будівництві повинен становити не менше двох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;

майстра будівельних та монтажних робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;

техніка-будівельника вищої освіти відповідної спеціалізації (молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання.

Для виконання робіт з монтажу внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання, а також інженерних споруд професіонали та фахівці за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника повинні мати спеціалізацію за відповідною освітою, зокрема, для монтажу:

водопостачання та водовідведення - водопостачання, каналізація, водопостачання та водовідведення;

опалення, вентиляції і кондиціювання повітря, газопостачання - теплогазопостачання і вентиляція, вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, монтаж, обслуговування устаткування i систем газопостачання;

електропостачання і електроосвітлення - будівництво, монтаж i експлуатація ліній електропередачі, електропостачання, монтаж i експлуатація електроустаткування підприємств i цивільних споруд, обслуговування електротехнічного обладнання i автоматичного устаткування будівель i споруд, електричні системи і мережі;

засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж - автоматизація процесів керування, автоматизоване управління технологічними процесами, електромеханічні системи автоматизації та електропривід, інформаційні мережі зв’язку, технології та засоби телекомунікацій, телекомунікаційні системи та мережі, радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;

технологічних трубопроводів - холодильні машини і установки, монтаж i обслуговування холодильно-компресорних машин та установок, холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання;

магістральних нафтогазопроводів - газонафтопроводи та газонафтосховища, монтаж, обслуговування устаткування i систем газопостачання, видобування нафти і газу, експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ, трубопровідний транспорт, нафтогазосховища.

Виконання зазначених видів робіт з будівництва об’єктів інженерної інфраструктури професіоналами та фахівцями з іншою спеціалізацією допускається у разі, коли освітньо-професійні програми їх підготовки були або є ідентичними освітньо-професійним програмам профільних закладів освіти, що готують професіоналів та фахівців за спеціалізаціями, зазначеними у абзацах восьмому - тринадцятому цього пункту.

Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 19 квітня 1996 р. № 61.

17. Технологічними вимогами є наявність комплектів будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту, зокрема техніки землерийної, трубоукладальної, навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, транспортування великорозмірних елементів та бетонної суміші, зварювального обладнання, пересувних електростанцій, компресорів, траверсів, інших механізмів та устаткування згідно з технологією виконання робіт.

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити:

здійснення контролю якості виконаних робіт щодо:

- електричних, електромеханічних робіт - шляхом проведення електричних, електромеханічних лабораторних випробувань;

- зварних з’єднань - із застосуванням неруйнівних методів до зварних з’єднань трубопроводів;

здійснення контролю якості будівельних матеріалів шляхом проведення лабораторних випробувань;

документальне підтвердження відповідності та якості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у випадках, передбачених нормативно-правовими актами та будівельними нормами;

документальне підтвердження належного технічного стану та допуск до експлуатації кранів, люльок, строп, бурових установок;

проведення своєчасної повірки засобів вимірювальної техніки.

Вимоги до будівництва об’єктів транспортної інфраструктури

18. Організаційними вимогами є:

1) наявність:

адміністративних приміщень площею згідно з вимогами будівельних норм, виробничої бази, що необхідні для виконання робіт відповідно до переліку робіт;

техніки, устаткування, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання робіт, передбаченими у переліку робіт;

засобів вимірювальної техніки, методик, інструкцій, необхідних для проведення перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;

2) забезпечення:

своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої нормативними документами за видами обладнання, яке монтується;

єдності вимірювань.

19. Кадровими вимогами є наявність у:

головного інженера або відповідного зазначеній посаді фахівця вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше двох років, спеціаліста або бакалавра - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;

начальника будівельної дільниці вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста - не менше двох років, бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;

виконавця робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи майстром на будівництві повинен становити не менше двох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;

майстра будівельних та монтажних робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;

техніка-будівельника вищої освіти відповідної спеціалізації (молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання.

Для виконання робіт з будівництва об’єктів транспортної інфраструктури професіонали та фахівці за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника повинні мати спеціалізацію за відповідною освітою, зокрема, для будівництва:

залізничних та трамвайних колій - залізничні споруди та колійне господарство, будівництво, обслуговування i ремонт залізничних колій, обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства, електричний транспорт;

доріг автомобільних - автомобільні дороги і аеродроми, будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i аеродромів, будівництво i експлуатація міських шляхів сполучення;

мостів, мостових переходів, шляхопроводів, естакад, віадуків, переходів - мости і транспортні тунелі, будівництво мостів та інших штучних споруд;

аеродромів та вертодромів - автомобільні дороги і аеродроми;

тунелів та метрополітенів - мости і транспортні тунелі, будівництво тунелів та метрополітенів;

вертикального транспорту - промислове і цивільне будівництво, підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання, електричний транспорт, електричні системи і мережі.

Виконання зазначених видів робіт з будівництва об’єктів транспортної інфраструктури професіоналами та фахівцями з іншою спеціалізацією допускається у разі, коли освітньо-професійні програми їх підготовки були або є ідентичними освітньо-професійним програмам профільних закладів освіти, що готують професіоналів та фахівців за спеціалізаціями, зазначеними у абзацах восьмому - тринадцятому цього пункту.

Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 19 квітня 1996 р. № 61.

20. Технологічними вимогами є наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту, зокрема, для виконання таких видів робіт:

будівництва залізничних та трамвайних колій - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної (у тому числі залізничної), для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для укладання залізничних та трамвайних колій, пересувних електростанцій, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;

будівництва доріг автомобільних - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для укладання асфальтобетонної суміші, установок для регенерації асфальтобетонної суміші, компресорів, пересувних електростанцій, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;

будівництва мостів для перепуску через перешкоди водних потоків - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної (у тому числі плавучих кранів), для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, плавзасобів, кесонів, водолазного обладнання, бурових установок, зварювального обладнання, траверсів, компресорів, пересувних електростанцій, опалубних систем, риштувань, засобів підмощування, інших механізмів та устаткування згідно з технологією виконання робіт;

будівництва мостових переходів, шляхопроводів, естакад, віадуків, переходів - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, бурових установок, зварювального обладнання, траверсів, компресорів, пересувних електростанцій, опалубних систем, риштувань, засобів підмощування, інших механізмів та устаткування згідно з технологією виконання робіт;

будівництва аеродромів та вертодромів - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для транспортування та укладання бетонної суміші, бурових установок, зварювального обладнання, компресорів, пересувних електростанцій, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;

будівництва тунелів та метрополітенів - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів (у тому числі електротранспортної), їх ущільнення та планування, для транспортування та укладання бетонної суміші, щитів прохідницьких, вібраторів будівельних, зварювального обладнання, насосного обладнання, компресорів, пересувних електростанцій, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;

будівництва вертикального транспорту (ліфтів, ескалаторів, підйомників, канатних доріг тощо) - техніки вантажопідйомної, компресорів, зварювального обладнання, люльок, комплектів для виконання електротехнічних робіт, інших механізмів та устаткування згідно з технологією виконання робіт.

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити:

здійснення контролю якості виконаних робіт щодо:

- ґрунтових споруд та основ - шляхом проведення лабораторних випробувань з метою визначення міри ущільнення;

- дорожніх покриттів - шляхом проведення лабораторних випробувань щодо відповідності марки бетону;

- зварних з’єднань - із застосуванням неруйнівних методів до зварних конструкцій;

- монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій - шляхом проведення лабораторних випробувань зразків товарного бетону або розчину;

- електричних, електромеханічних робіт - шляхом проведення електричних, електромеханічних лабораторних випробувань;

здійснення контролю якості будівельних матеріалів шляхом проведення лабораторних випробувань;

документальне підтвердження відповідності та якості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у випадках, передбачених нормативно-правовими актами та будівельними нормами;

документальне підтвердження належного технічного стану та/або проходження обстеження (перевірки) техніки, обладнання, устаткування, приладів та інструментів;

проведення своєчасної повірки засобів вимірювальної техніки.

 

 

Сейчас на сайте

Сейчас 3 гостей онлайн