/*--------------------------------------------------------------------------------- # # # ---------------------------------------------------------------------------------*/

"" -

Для подготовки

коммерческого предложения,

пишите на

info@licbiz.com.ua

Законодательство
Наказ від 27.01.2009 N 47 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури»

Міністерство регіонального розвитку

та будівництва України

Н А К А З

                                  27.01.2009   м. Київ № 47

Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  11.03.2009 р. за № 226/16242

 

 


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 “Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури,  що додаються.

2. Державній архітектурно-будівельній інспекції (Бондаренко О.М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр                                           Василь КУЙБІДА

 

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

 

Наказ Міністерства регіонального

розвитку та будівництва України

 

27.01.2009    №  47

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  11.03.2009 р. за № 226/16242

 

 

 

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності у будівництві,

пов’язаної із створенням об’єктів архітектури

І. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві".

1.2. Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та спеціальні вимоги для провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури.

1.3. Господарська діяльність у будівництві, пов’язана із створенням об’єктів архітектури (вишукувальні, проектні, будівельно-монтажні, інжинірингові роботи), здійснюється відповідно до вимог державних стандартів, будівельних норм і правил.

1.4. Ці Ліцензійні умови є обов’язковими для всіх суб’єктів господарської діяльності незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності (далі – суб'єкти господарської діяльності), які виконують роботи, пов’язані із створенням об’єктів архітектури, відповідно до Переліку робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури (далі – Перелік робіт), наведено у додатку.

ІІ. Загальні вимоги

2.1. Господарську діяльність у будівництві, пов’язану із створенням об’єктів архітектури, здійснюють суб`єкти господарської діяльності за таких умов:

2.1.1. Організаційних:

наявність затвердженої організаційно-функціональної структури підприємства відповідно до Переліку робіт, що замовляються;

у складі організаційно-функціональної структури підприємства повинні бути передбачені підрозділи та/або спеціалісти, які забезпечать виконання адміністративно-керівних, виробничо-технічних, планово-договірних, виробничих, юридичних і допоміжних функцій та функцій з контролю якості, промислової безпеки та охорони праці, ведення та збереження нормативної та виконавчої документації;

наявність затверджених положень про відповідні структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників згідно з розподілом обов'язків, повноважень та відповідальності осіб, штатний розпис;

укомплектованість підприємства інженерно-технічними працівниками і робітниками необхідних професій та кваліфікації відповідно до організаційно-функціональної структури підприємства, положень Класифікатора професій 
(ДК 003:2005) (далі – КП), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 року № 375,  та вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.99 № 249;

за наявності у підприємства відокремлених структурних підрозділів дані надаються з урахуванням їх можливості виконувати роботи, що замовляються, пов'язані із створенням об'єктів архітектури;

наявність державних стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів;

наявність техніки, обладнання, устаткування, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання заявлених у Переліку робіт;

виробничі приміщення, засоби виробництва повинні бути власні або орендовані, що підтверджується відповідними документами;

документ, що підтверджує впровадження системи управління якістю продукції суб`єкта господарської діяльності, відповідно до ДСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000, IDT) Системи управління якістю. Вимоги.

2.1.2. Кваліфікаційних:

керівники та виконавці робіт залежно від видів виконуваних робіт повинні мати відповідні освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні;

кваліфікаційний склад повинен відповідати організаційно-функціональній структурі підприємства та мати одного з керівників (коди КП - 121, 1313), професіоналів (коди КП - 122, 123), фахівців (коди КП - 122, 123, 214, 2114.2) згідно з вимогами розділу 4 КП;

керівник підприємства або його заступник, фізична особа-підприємець (коди КП - 121, 1313) повинні мати повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років;

головний інженер (код КП - 122) повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років;

начальник виробничо-технічного відділу, технічного відділу
(код КП - 122) повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією – не менше 2 років;

керівники підприємства (коди КП - 121, 1313) і керівники виконавчих та функціональних підрозділів (коди КП - 122, 123) повинні працювати у суб`єкта господарської діяльності за основним місцем роботи;

керівники, професіонали та фахівці повинні своєчасно проходити спеціальне навчання, зокрема для територій з підвищеною сейсмічністю та із складними інженерно-геологічними умовами, з періодичністю та термінами, визначеними в програмах навчання.

2.1.3. Технологічних:

виконання робіт здійснювати згідно з нормативно-технічними документами (ДБН, СНиП, ГОСТ, ТУ);

дотримуватися вимог із забезпечення промислової безпеки та охорони праці.

2.2. Фізична особа - підприємець в межах її професії та кваліфікації може виконувати роботи особисто або із залученням найманих працівників.

ІІІ. Вимоги до провадження вишукувальних робіт

3.1. Суб`єкти господарської діяльності здійснюють вишукувальні роботи для будівництва за таких умов:

3.1.1. Організаційних:

наявність адміністративних приміщень з площею згідно з вимогами державних будівельних норм, виробничої бази (за потреби), власної лабораторії при виконанні лабораторних досліджень;

наявність техніки, устаткування, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання заявлених у Переліку робіт;

при виконанні робіт, які потребують матеріалів, що містять державну таємницю, наявність режимно-секретного органу, відповідно до статті 21 Закону України "Про державну таємницю".

3.1.2. Кваліфікаційних:

до головного геодезиста (топографа) (код КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, для спеціаліста – не менше 3 років;

до головного геолога (гідрогеолога) (код КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, для спеціаліста – не менше 3 років;

до начальника партії (код КП - 122): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра або молодшого спеціаліста – не менше 3 років;

до бурового майстра: повна або базова середня спеціальна або професійно-технічна освіта;

до інших професіоналів, фахівців – відповідно до організаційно-функціональної структури суб’єкта господарської діяльності відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2;

до кваліфікованих робітників – відповідно до організаційно-функціональної структури суб’єкта господарської діяльності, Переліку робіт та відповідно до вимог розділу 4 КП.

3.1.3. Технологічних:

пристрої та засоби вимірювання повинні проходити своєчасну метрологічну повірку відповідними органами;

техніка, устаткування, прилади та інструменти повинні проходити своєчасне технічне обстеження (перевірку) у відповідних органах та триматися у належному технічному стані.

ІV. Вимоги до провадження проектних робіт

4.1. Суб`єкти господарської діяльності здійснюють проектні роботи для будівництва за таких умов:

4.1.1. Організаційних:

наявність адміністративних приміщень з площею згідно з вимогами державних будівельних норм;

укомплектованість суб’єкта господарської діяльності інженерно-технічними працівниками відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" (далі – ДБН А.2.2-3-2004);

укомплектованість суб’єкта господарської діяльності обчислювальною, розмножувальною та організаційною технікою, відповідним програмним забезпеченням, необхідним для провадження проектного процесу;

наявність інформаційного забезпечення процесу розроблення проектної документації, можливості оперативного внесення змін та доповнень до проектної документації, нормативних умов обліку та збереження проектної документації, ефективного контролю, який забезпечує повноту та комплектність проектної документації;

наявність державних стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів;

виконання робіт, які потребують матеріалів, що містять державну таємницю, наявність режимно-секретного органу, відповідно до статті 21 Закону України "Про державну таємницю".

4.1.2. Кваліфікаційних:

до головного архітектора (код КП - 122): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років;

до головного архітектора проекту, головного інженера проекту (код         КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років;

до головного конструктора, головного спеціаліста розділу проекту (код  КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років;

до інших професіоналів, фахівців відповідно до організаційно-функціональної структури суб’єкта господарської діяльності, Переліку робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури (відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2), та вимог ДБН А.2.2-3-2004.

V. Вимоги до провадження будівельних та монтажних робіт

5.1. Суб`єкти господарської діяльності здійснюють будівельні та монтажні роботи за таких умов:

5.1.1. Організаційних:

наявність адміністративних приміщень з площею згідно з вимогами державних будівельних норм, виробничої бази (за потреби), інших допоміжних служб відповідно до Переліку робіт, що замовляються;

наявність техніки, устаткування, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання заявлених у Переліку робіт;

наявність засобів вимірювання, методик, інструкцій, необхідних для перевірки встановлених параметрів продукції і технологічних операцій;

забезпечення своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва", іншими нормативними документами;

наявність метрологічного забезпечення робіт.

5.1.2. Кваліфікаційних:

до начальника будівельної дільниці (код КП - 122): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра  або молодшого спеціаліста – не менше 3 років;

до виконавця робіт (код КП - 122): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи майстром у будівництві – не менше 2 років;

до майстра будівельних та монтажних робіт (код КП - 122): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Для спеціаліста, бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією не менше 2 років;

до техніка-будівельника: базова або неповна вища освіта відповідного напряму (бакалавр або молодший спеціаліст). Для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією не менше 2 років;

до геодезиста: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи;

до інших професіоналів, фахівців – відповідно до організаційно-функціональної структури суб’єкта господарської діяльності, Переліку робіт (відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2);

до кваліфікованих робітників відповідно до організаційно-функціональної структури суб’єкта господарської діяльності, Переліку робіт та відповідно до вимог розділу 4 КП.

5.1.3. Технологічних:

якість будівельних матеріалів контролюється лабораторними випробуваннями. Матеріали, вироби та конструкції у випадках, передбачених нормативно-правовими, нормативно-технічними актами та державними стандартами, повинні мати документи про підтвердження відповідності та якості;

пристрої та засоби вимірювальної техніки повинні проходити своєчасну метрологічну повірку у відповідних органах;

техніка, обладнання, устаткування, прилади та інструменти повинні проходити своєчасне технічне обстеження (перевірку) та триматися у належному технічному стані.

VІ. Вимоги до провадження інжинірингових робіт

6.1. Суб`єкти господарської діяльності здійснюють інжинірингові роботи за таких умов:

6.1.1. Організаційних:

наявність адміністративних приміщень з площею згідно з вимогами державних будівельних норм;

наявність засобів вимірювань, методик, інструкцій, які необхідні для виконання технічного огляду та оцінки стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж;

наявність власної акредитованої лабораторії або засобів для неруйнівних методів обстеження i оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж;

для виконання функцій генерального розробника у проектуванні – наявність відповідних працівників, які забезпечать виконання проектних робіт за окремими розділами.

6.1.2. Кваліфікаційних:

до інженера з якості (код КП - 214): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера і професією нижчого рівня – не менше 2 років;

до інженера з нагляду за будівництвом (код КП - 214): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера і професією нижчого рівня – не менше 2 років;

до виконавця обстеження та оцінки технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж неруйнівними методами – сертифікат фахівця з неруйнівного контролю.

6.1.3. Технологічних:

пристрої та засоби вимірювання повинні проходити своєчасну метрологічну повірку.

 

Начальник Державної

архітектурно-будівельної інспекції                                  О.М. Бондаренко

 

Перелік робіт

провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури

 

Сейчас на сайте

Сейчас 24 гостей онлайн