/*--------------------------------------------------------------------------------- # # # ---------------------------------------------------------------------------------*/

"" -

Для подготовки

коммерческого предложения,

пишите на

info@licbiz.com.ua

Законодательство
Наказ від 13.09.2001 N 112/182 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури»

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ

ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА

ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н  А  К  А  З

 

 

N 112/182 від 13.09.2001             Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 листопада 2001 р.

за N 939/6130

 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження будівельної

діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва,

зведення несучих та огороджуючих конструкцій,

будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)

Відповідно до  Закону  України "Про ліцензування певних видів

господарської  діяльності"  (  1775-14 )  та  постанови  Кабінету

Міністрів  України від 11 липня 2001 р.  N 832 ( 832-2001-п ) "Про

внесення змін до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  14

листопада 2000 р. N 1698" Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити   Ліцензійні   умови   провадження  будівельної

діяльності  (вишукувальні  та  проектні  роботи  для  будівництва,

зведення  несучих  та  огороджуючих  конструкцій,  будівництво  та

монтаж інженерних і транспортних мереж) (додаються).

2. Управлінню ліцензування Головного управління реєстрації та

ліцензування    Держпідприємництва   України   (Іванченко   О.Б.),

Державній архітектурно-будівельній інспекції України (Папка  В.В.)

у  встановленому  порядку  забезпечити  подання  цього  наказу  на

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню  інформаційно-аналітичного  та  організаційного

забезпечення  роботи  апарату,  колегії  та науково-технічної ради

Держбуду України (Григор А.Ф.) забезпечити публікацію  Ліцензійних

умов у засобах масової інформації.

4. Визнати     таким,     що    втратив    чинність,    наказ

Держпідприємництва та Держбуду від 09.01.2001 N 2/5 (  z0059-01 )

"Про   затвердження  Ліцензійних  умов  провадження  господарської

діяльності з виготовлення,  монтажу несучих  конструкцій,  монтажу

конструкцій   у   будівельній,  ремонтно-будівельній  діяльності",

зареєстрований у Міністерстві юстиції 23.01.2001 за N 59/5250.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

голови  Держпідприємництва  Третьякова  С.І.  та заступника голови

Держбуду Присяжнюка В.Ф.

Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва                             О.В.Кужель

Голова Державного комітету

будівництва, архітектури та

житлової політики України                               В.І.Череп

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держпідприємництва,

Держбуду

13.09.2001 N 112/182

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 листопада 2001 р.

за N 939/6130

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні

роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих

конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних

мереж)

1.   Загальні  положення

1.1. Ліцензійні  умови  провадження  будівельної   діяльності

(вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих

та огороджуючих конструкцій,  будівництво та монтаж  інженерних  і

транспортних  мереж)  (далі - будівельна діяльність) розроблені на

виконання  Закону   України   "Про   ліцензування   певних   видів

господарської діяльності" ( 1775-14 ).

1.2. Ліцензійні     умови     встановлюють    кваліфікаційні,

організаційні, технологічні та інші вимоги провадження будівельної

діяльності.

1.3. Ліцензійні   умови   є   обов'язковими   для   суб'єктів

господарювання, які виконують види робіт, визначені у додатку.

1.4. Реалізацію  державної  політики  у  сфері   ліцензування

будівельної  діяльності  здійснюють Держпідприємництво України,  а

також:

- Держбуд   України,  який  здійснює  ліцензування  суб'єктів

господарської діяльності,  що провадять  (мають  намір  провадити)

будівельну  діяльність  на  території  України,  за межами України

відповідно до Угоди про взаємне визнання ліцензій,  які  видаються

ліцензійними   органами   держав  -  учасниць  СНД  (  997_020 ),

підписаної  27.03.97  і  ратифікованої  Верховною  Радою   України

05.03.98   за   N  193/98-ВР  (  193/98-ВР ),  а  також  спільних

підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями;

- Рада   міністрів   Автономної   Республіки  Крим,  обласні,

Київська та Севастопольська  міські  державні  адміністрації,  які

здійснюють  ліцензування  суб'єктів  господарської діяльності,  що

провадять    будівельну    діяльність    у    межах    відповідних

адміністративно-територіальних одиниць.

2. Вимоги до провадження господарської діяльності з виконання

вишукувальних робіт для будівництва

Суб'єкти господарювання  здійснюють  діяльність  з  виконання

вишукувальних робіт для будівництва за таких умов:

2.1. Організаційних:

- наявність      організаційно-функціональної       структури

підприємства    з    розподілом    обов'язків,    повноважень   та

відповідальності посадових осіб;

- укомплектованість     підприємства     інженерно-технічними

працівниками і робітниками необхідних професій та кваліфікації;

- наявність фонду діючих державних (міждержавних) стандартів,

інших нормативних документів та нормативно-правових актів,  згідно

з  переліком  чинних  в  Україні  нормативних  документів у галузі

будівництва,  затвердженим  наказом  Держбуду України від 21.12.98

N 295;

- наявність метрологічного забезпечення робіт;

- впроваджені     системи     якості    продукції    суб'єкта

господарювання згідно з вимогами ДСТУ ISO серії 9000 на  польових,

лабораторних та камеральних роботах.

2.2. Кваліфікаційних:

- до  керівника  підприємства:

повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки

(магістр,  спеціаліст або бакалавр).  Стаж роботи за професією для

магістра або спеціаліста не менше 2 років,  бакалавра - не менше 3

років;

- до інженера-геолога:

повна вища  освіта відповідного напрямку підготовки (магістр,

спеціаліст).  Стаж роботи за професією для  магістра  не  менше  8

років, спеціаліста - не менше 10 років;

- до   інженера-геодезиста   (топограф):

повна вища  освіта  відповідного  напрямку  підготовки.  Стаж

роботи за професією для магістра 8 років, спеціаліста - 10 років;

- до інженера-гідрогеолога:

повна вища  освіта  відповідного  напрямку  підготовки.  Стаж

роботи  за професією для магістра - 8 років,  для спеціаліста - 10

років.

2.3. Технологічних:

- виконання  робіт  здійснювати  згідно  з  діючими в Україні

нормативно-технічними документами (ДБН, СНиП, ГОСТ, ТУ);

- дотримуватися  вимог  із забезпечення охорони навколишнього

середовища відповідно до ДСТУ ISO серії 14000;

- дотримуватися  вимог  із  забезпечення  техніки  безпеки та

охорони праці.

3. Вимоги до провадження господарської діяльності з виконання

проектних робіт для будівництва

Суб'єкти господарювання  здійснюють  діяльність  з  виконання

проектних робіт для будівництва за таких умов:

3.1. Організаційних:

- наявність       організаційно-функціональної      структури

підприємства   з    розподілом    обов'язків,    повноважень    та

відповідальності посадових осіб;

- укомплектованість     підприємства     інженерно-технічними

працівниками і працівниками необхідних професій та кваліфікації;

- укомплектованість       підприємства        обчислювальною,

розмножувальною та організаційною технікою, відповідним програмним

забезпеченням, необхідним для провадження виробничого процесу;

- наявність   інформаційного  забезпечення  процесу  розробки

проектної документації,  можливості оперативного внесення змін  та

доповнень  до  проектної документації;  нормативних умов обліку та

збереження проектної документації, ефективного нормоконтролю, який

забезпечує повноту та комплектність проектної документації;

- наявність фонду діючих державних (міждержавних) стандартів,

інших нормативних документів та нормативно-правових актів,  згідно

з переліком чинних  в  Україні  нормативних  документів  у  галузі

будівництва,  затвердженим наказом Держбуду України  від  21.12.98

N 295;

- впровадження     системи    якості    продукції    суб'єкта

господарювання на всіх етапах її  виробництва  згідно  з  вимогами

ДСТУ ISO серії 9000.

3.2. Кваліфікаційних:

- до керівника підприємства:  повинен мати повну  або  базову

вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст,

бакалавр).  Стаж роботи за професією для магістра або  спеціаліста

не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років;

- до  головного  інженера:  повинен  мати  повну  вищу освіту

відповідного  напрямку  підготовки  (магістр,  спеціаліст).   Стаж

роботи за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше

2 років, спеціаліста - не менше 3 років;

- до головного архітектора:  повинен мати повну  вищу  освіту

відповідного   напрямку  підготовки  (магістр,  спеціаліст).  Стаж

роботи за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше

2 років, спеціаліста - не менше 3 років;

- до   головного   архітектора  проекту,  головного  інженера

проекту:  повинен мати повну  вищу  освіту  відповідного  напрямку

підготовки  (магістр,  спеціаліст).  Стаж  за професією керівників

нижчого рівня для магістра не менше  2  років,  спеціаліста  -  не

менше 3 років.

3.3. Технологічних:

- виконання робіт здійснювати  згідно  з  діючими  в  Україні

нормативно-технічними документами (ДБН, СНиП, ГОСТ, ТУ);

- дотримуватися вимог із забезпечення  охорони  навколишнього

середовища відповідно до ДСТУ ISO серії 14000;

- дотримуватися вимог  із  забезпечення  техніки  безпеки  та

охорони праці.

4. Вимоги до провадження господарської діяльності із зведення

несучих та огороджуючих конструкцій, будівництва та монтажу

інженерних і транспортних мереж

Суб'єкти господарювання  здійснюють  будівельну діяльність за

таких умов:

4.1. Організаційних:

- наявність      організаційно-функціональної       структури

підприємства    з    розподілом    обов'язків,    повноважень   та

відповідальності посадових осіб;

- укомплектованість     підприємства     інженерно-технічними

працівниками і робітниками необхідних професій та кваліфікації;

- наявність фонду діючих державних (міждержавних) стандартів,

інших нормативних документів та нормативно-правових актів,  згідно

з  переліком  чинних  в  Україні  нормативних  документів у галузі

будівництва,  затвердженим наказом Держбуду України  від  21.12.98

N 295;

- наявність  засобів  вимірювань,  методик,  інструкцій,  які

необхідні   для  перевірки  встановлених  параметрів  продукції  і

технологічних операцій;

- забезпечення  своєчасного  оформлення та ведення виробничої

та  виконавчої  документації,  передбаченої  ДБН,  ДСТУ,  СНиП  на

конкретні види робіт;

- впровадження    системи    якості    продукції     суб'єкта

господарювання  на  всіх  етапах  її виробництва згідно з ДСТУ ISO

серії 9000.

4.2. Кваліфікаційних:

- до  керівника  підприємства:  повинен мати повну або базову

вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст,

бакалавр).  Стаж  роботи за професією для магістра або спеціаліста

не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років;

- до  головного  інженера:  повинен  мати  повну  вищу освіту

відповідного  напрямку  підготовки  (магістр,  спеціаліст).   Стаж

роботи за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше

2 років, спеціаліста - не менше 3 років;

- до начальника будівельної дільниці:  повинен мати повну або

базову вищу  освіту  відповідного  напрямку  підготовки  (магістр,

спеціаліст  або  бакалавр).  Стаж роботи за професією для магістра

або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років;

- до  виконавця  робіт:  повинен  мати  повну або базову вищу

освіту відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр).

Стаж роботи майстром у будівництві не менше 2 років;

- до майстра будівельних та  монтажних  робіт:  повинен  мати

повну  або  базову  вищу  освіту  відповідного напрямку підготовки

(спеціаліст,  бакалавр).  Стаж роботи за будівельною професією  не

менше 2 років;

- до геодезиста:  повинен мати повну або базову  вищу  освіту

відповідного  напрямку  підготовки (спеціаліст або бакалавр).  Без

вимог до стажу роботи.

4.3. Технологічних:

- виконання  робіт  здійснювати  згідно  з  діючими в Україні

нормативно-технічними документами (ДБН, СНиП, ГОСТ, ТУ);

- дотримуватися  вимог  із забезпечення охорони навколишнього

середовища відповідно до ДСТУ ISO серії 14000;

- дотримуватися  вимог  із  забезпечення  техніки  безпеки та

охорони праці.

Начальник Головного управління

реєстрації та ліцензування                            О.В.Єфремов

Начальник Державної

архітектурно-будівельної

інспекції України                                       В.В.Папка

 

 

ПЕРЕЛІК

видів робіт провадження будівельної діяльності

(вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)
 

Сейчас на сайте

Сейчас 23 гостей онлайн